Make your own free website on Tripod.com

Maharadþos kronika:


"Name: akukaraèa

Ar stosit i oficialu Ramuno Alaunio fankluba? papûsk tu man...

Comments: KVAILIAI...TRÛKSTA NET ZODZIU JUSU DEBILUMUI APIBUDINTI.PASIKËLE DUN-DUKAI.ZHASINAI.AVIGALVIAI.EIKIT JUSZHINOT KURRR?.. " - prisiminus, kad akukaraèa rimuojasi su Maharadþa...


Jei tu pastebëjai Maharadþà uþsiimant kokia nors nusikalstama, visuotinai priimtas moralës normas paþeidþianèia ar ðiaip neaiðkios paskirties veikla, raðyk mums, kol naujienos dar nepaseno!


MAHARADÞA is a registred trademark of official Ramûnas Alaunis fanclub.

Puslapio kurejai informacijos patikimumo negarantuoja, netikrina ir uz kitu zmoniu nuomones ir ju israiskos budus neatsako.