Make your own free website on Tripod.com

Konkursas! Konkursas! Konkursas!

Pagrindinis prizas - Lietuviðko reggae grupës "Lipnûs Maharadþos pirðtai" kasetë!


Dëmesio! Kiekvienas atsiuntæs mums savo versijà, sàmokslo teorijà ar iðsamø þurnalistiná tyrimà tema: "Kaip, po velniø, Maharadþà priëmë á VDU?!", dalyvauja konkurse ir turi realià galimybæ laimëti pagrindiná prizà - lietuviðko reggae grupës "Lipnûs Maharadþos pirðtai" kasetæ. Jei Maharadþos fanklubas gaus papildomà finansavimà bus ir kitø prizø.

Bûtinai dalyvaukite! Ir atsiminkite, kad vëliau bus ir kitø konkursø.

Raðykit laiðkus. 
 

Maharadþos fanklubo organizacinis komitetas


Jau turime keletà variantø, atsiøstø mums e-mail'u:


MAHARADÞA is a registred trademark of official Ramûnas Alaunis fanclub.

Puslapio kûrejai informacijos patikimumo negarantuoja, netikrina ir uþ kitø þmoniø nuomones ir jø iðraiðkos bûdus
neatsako.