Make your own free website on Tripod.com

Linksmosios istorijos


Sensacija! Kruvinas nutikimas!

Buvo tokia kruvina istorija: pirmadienio vakare, kaip áprasta istorikai susirinko á civilizacijø istorijos seminarà - bûtent ðá vakarà seminaras uþsitesë net 5 minutes. Pavëlavæs á trasà áðoko pagrindinis herojus, visø didþiai gerbiamas ir mylimas Ramaðkë. Chebra jam pareiðkë, kad seminaras prasidëjo valanda anksèiau ir jau baigësi. Maharadþa ið kart uþsiðoko ant dëstytojo ir pradëjo reikalauti pasiaiðkinimo, kodël jam nieks nepraneðë, kad seminaras prasidëjo kitu laiku. Dëstytojas vos spëjo iðsisukti nuo smûgio á galvà. Gerai, kad dëstytojas buvo geras sprinteris ir spëjo dëti á kojas.


Tai va. Ëjo sau dëstytuvas -aitis (didesnio nei vidutinio dydþio kirvis tarp istorikø) á istorijos katedrà ir sutiko Maharadþà. Tas jam ir sako: "O, -aitis!" (t.y., paminëjo pavardæ). Nuþvelgë dëstytojas já þudanèiu þvilgsniu ir mûsø berniukas susigëdo, prisiminë gero elgesio taisykles ir pasitaisë: "Gerbiamas -aitis".
Vienas ádomiausiø dalykø yra registracijos lapas prie vieno ið dëstytojø kompiuteriø. Tame lape yra uþsiregistravæs tûlas Alaunis R. Hab. dr. (antras puslapis, antra eilutë nuo virðaus; data: 04.30 9.30-11.30). Garantuojame, kad tai jûs savo akimis neuþilgo iðvysite ðiame puslapyje.
Girdejau toki ganda apie Macharadza....
Sako kai jam barake patiko viena.Ir nutare jis ja pakabinti. Susitvarke savo senus treningus,issiplove galva,zodziu,vis kas kaip pridera.Pasieme spagetti(makaronai toki),pomidoru padazo ir nuvare pas ta mergina i "numeroka". Jos ten nebuvo... Macharadza ilgai lauke,lauke(juk kenciantiems dangus)ir sulauke Pamates JA pasiule.......kartu pavalgyti makaronu. Mano manymu-tai puikus,naujas budas suvedzioti mergina,juk makaro nai tai taip sexualu.
Informer'is
Aliosha Rasputinas

Raðykit laiðkus mums ir Asmeniðkai Maharadþai!


MAHARADÞA is a registred trademark of official Ramûnas Alaunis fanclub.

Puslapio kurejai informacijos patikimumo negarantuoja, netikrina ir uz kitu zmoniu nuomones ir ju israiskos budus neatsako.