Make your own free website on Tripod.com

Forever MAHARADÞATM


Sveiki, tautieèiai!!!

Ar paþástat ðá vyrukà???

Taip!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...(aplodismentai)

Tai jis! (salë nuðèiûva...)

Tas, kuris suþavëjo visus ir visas savo skvarbiu ir áþvalgiu protu, neiðsenkama erudicija bei nepakartojamais talantais.

Jo vardà þino VISI, jo e-mailas niekada nebûna tuðèias...

TAIP, jûs atspëjote - tai Ðri Ramûnas Alaunis...(aplodismentai perauga á audringas ovacijas)

Tai va, tautieèiai, nuo dabar jus reguliariai pasieks leidinukas, skirtas ðiai garbiai asmenybei.Leidinukas vadinsis ,jei nesate visiðki dundukai tai jau turëjote pastebëti, "foreverMAHARADÞATM" . Mûsø tikslas supaþindinti akademiná jaunimà su ðia iðskirtine persona ,bei nesuskaièiuojamais jos þygdarbiais ,gandai apie kuriuos sklando ið lûpø á lûpas, ið sodþiaus á sodþiø ir t.t. ...

Ðiame leidinyje jûs galësite rasti:


CHAT!


Konkursas - prizas kasete!


Paraðykit savo nuomonæ Maharadþos sveèiø knygoje!

Paspauskite mygtukà "Sign Guestbook" ið ðio paveiksliuko: 

 

Senoji Maharadþos sveèiø knyga.


Raðykit laiðkus mums ir Asmeniðkai Maharadþai!


MAHARADÞA is a registred trademark of official Ramûnas Alaunis fanclub.

Puslapio kurejai informacijos patikimumo negarantuoja, netikrina ir uz kitu zmoniu nuomones ir ju israiskos budus neatsako.